“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Uruchomienie zakładu produkcji wina,
wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów i technologii
oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
“Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości
dodanej podstawowej produkcji rolnej